Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Kdo jsi TY a kdo jsem JÁ… MY

Projekt je zaměřen na žáky 2.stupně

Celý projekt je podle ŠVP školy rozpracován na čtyři tematicky zaměřené celky, které spolu vzájemně souvisí. Tyto dílčí projekty odpovídají učivu 6.-9. ročníků 2.stupně ZŠ.

Cílem projektu „Kdo jsi TY a kdo jsem JÁ … MY“ je pomocí prožitku zvýšit multikulturní povědomí žáků a pochopit tak globální kulturní souvislosti ve vztahu k dějinám, různým kulturám a filozofii v souladu s učivem daného ročníku a jednotlivých předmětů. Využitím netradičních forem výuky a spolupráce s organizacemi, orgány státní samosprávy, spolky a osobnostmi pak dosáhnout lepšího pochopení a tolerantního přístupu k jednotlivci a skupině. Přímou interakcí s příslušníky menšin poukázat na rozdílnost mentality a životního stylu, počínaje žáky školy – Vietnamci a Romové. Následně pak rozšířit problematiku menšin na další skupiny a poukázat na skutečnost, že je rozdílnost přínosná a inspirativní. Plnění jednoho z dalších pilířů naší školy a cílů ŠVP ZŠ Chomutov, Školní 1480. Aktivní zapojení globální, multikulturní a environmentální výchovy do běžné výuky formou praktických činností.

 

Celý projekt má několik cílů (pilířů)

 1. Seznámit žáky s pojmy rasismus, xenofobie, nacionální socialismus, nesnášenlivost a netolerance, soužití
 2. Využít možností spolupráce s organizacemi, orgány státní samosprávy, spolky a osobnostmi
 3. Navázání kontaktů a vzájemné spolupráce s dalšími školskými zařízeními a širokou veřejností
 4. Plnění stanovených cílů ŠVP a aktivní začlenění globální, multikulturní a environmentální výchovy do výuky všech předmětů – posunutí teoretické části výuky k praktickým činnostem zaměřeným na toleranci a otevřený přístup k menšinám
 5. Společně vytvořit multimediální didaktický materiál pro žáky, pedagogy a širší veřejnost
 6. Umožnit žákům bezprostřední kontakt s osobnostmi různých národností, kultur, vyznání a zaměření
 7. Vést žáky k přijetí takových hodnot, jako je tolerance k lidem a svému okolí, spolupráce, zodpovědné chování, spolurozhodování, a hledání vhodných způsobů řešení konfliktů ve společnosti

 

V průběhu realizace projektu „Kdo jsi ty a kdo jsem já … MY“ dojde k vytvoření a realizaci:

 • 6. ročníky – vytvoření multimediální prezentace, jazyková mapa světa, rodokmen, pracovní listy a výukový materiál, natočení herci, výlet do divadla v Mostě.
 • 7. ročníky – vytvoření multimediální prezentace, aktivní účast na lekcích tance a bojových umění.
 • 8. ročníky – vytvoření dobových novin, mapa Napoleonových tažení, životopis a slovník osobností, rekonstrukce bitvy, výlet do divadla v Mostě.
 • 9. ročníky – vytvoření návrhu památníku v Letech, návštěva Terezína a Letů, beseda se seniory a zástupci romské, židovské a vietnamské komunity, návštěva AIDS poradny a praktické dílny s akademickým malířem a sochařem
 • Všechny ročníky – prezentace na Magistrátu města Chomutov a v Městské knihovně Chomutov, medializace v místním tisku, rozhlasu a  regionální televizi, web školy, poskytnutí materiálů ostatním školským zařízením.
 • Slavnostní vernisáž prezentace celého projektu.

 

Hlavními pilíři, které školu charakterizují jsou:

 1. Pohoda prostředí ( pozitivní přístup, individualizace, svoboda)
 2. Zdravé učení ( konstruktivistické učení, hravost, smysluplnost a srozumitelnost, globální pojetí vzdělání)
 3. Otevřené partnerství ( vlastní činnost a aktivita, kooperace a spolupráce, variabilita