Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Školní poradenské pracoviště

Tým tvoří:

 • Mgr. Lada Fejferová, výchovný poradce a speciální pedagog pro 1. stupeň
 • Mgr. Pavlína Švecová, školní metodik prevence rizikového chování pro 1. stupeň
 • Mgr. Olga Hrudková, výchovný poradce pro 2. stupeň
 • Mgr Jana Landová, školní metodik prevence rizikového chování pro 2. stupeň

Kontakty

Náplň práce speciálního pedagoga

 • Ve spolupráci s učiteli vyhledáváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a hledáme optimální cesty jejich vzdělávání.
 • Pracujeme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. se žáky nadanými.
 • Hledáme další cesty vzdělávání pro žáky s dluhodobým neprospěchem.
 • Nabízíme spolupráci rodičům ve formě konzultací o problémech, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků (např. děti s poruchami učení a chování, poruchy komunikačních schopností, ADHD…).
 • Spolupracujeme na vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
 • Spolu s vyučujícími sestavujeme plán pedagogické podpory (PLPP).
 • Připravujeme náměty a materiál pro realizaci IVP a PLPP (pedagogické intervenci).
 • Společně s vyučujícími a ŠPZ vyhodnocujeme účinnost IVP a PLPP.
 • Podílíme se na zajištění realizace doporučení školských poradenských zařízení.

Náplň práce výchovného poradce

 • Podílíme se na komunikaci mezi školou a rodiči.
 • Podílíme se na zajištění realizace doporučení školských poradenských zařízení.
 • Spolupracujeme s metodiky prevence rizikového chování.
 • Poskytujeme krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Spolupracujeme s PPP, SPC a dalšími institucemi (OSPOD, Dyáda, PČR).
 • Sledujeme pravidelnou docházku žáků, popř. řešíme záškoláctví žáků.
 • Nabízíme pomoc při volbě povolání.

Náplň práce metodika prevence rizikového chování

 • Připravujeme a realizueme aktivity zaměřené na prevenci projevů rizikového chování a sledujeme jejich účinnost.
 • Sledujeme aktuální situaci ve škole a neodkladně řešíme vzniklé problémy.
 • Poskytujeme metodickou pomoc pedagogům v oblasti prevence.
 • Spolupracujeme se školním speciálním pedagogem a výchovným poradcem.
 • Spolupracujeme s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc k problematice prevence.