Cílem bylo ponořit se do nového učiva – České dějiny – období pravěku a to v rámci předmětu: ČAS-Vlastivěda.

Záměrem tohoto projektového vyučování bylo žáky seznámit s některými technikami a činnostmi typickými pro život pravěkých lidí v nejrůznějších oblastech lidského života té doby. Záměrně jim byly svěřovány práce zaměřené na praktické činnosti. Důraz byl kladen na orientaci v časovém horizontu pravěku, dokázat charakterizovat pravěk – znaky lidí, jejich života, obživy, umění, živočichy, rostliny.

Dovednosti

  • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
  • volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
  • vyjadřuje své pocity z přečteného textu
  • pracuje tvořivě s literárním textem, podle pokynů učitele a podle svých schopností
  • uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
  • rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná
  • zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání

Oborové cíle

  • poznávají jednotlivé etapy pravěku
  • snaží se porovnat rozdíly mezi životem současného člověka a pračlověka
  • seznámí se s jednotlivými pojmy: čtvrtohory, pazourek…, dokáží s nimi pracovat v jednotlivých předmětec

Tento projekt se vydařil a děti si den náramně užili. Žáci si odnesli nejen nové informace ale i zážitek z netradičního dne.

Hodnotím tento projektový den jako přínosný a účinný.