Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům školy, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. Cílem je primární prevence, zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o klima školy. Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky 75/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Kontakty na pracovnice školního poradenského pracoviště jsou uvedeny ve Zpravodaji pro aktuální školní rok. Tento Zpravodaj obdržel každý žák školy.

Pracovnice

Činnost

 • Poskytování podpůrných opatření
 • Sledování a vyhodnocování účinnost podpůrných opatření
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Kariérové poradenství – pomoc při volbě povolání
 • Péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtíženi a vytváření příznivého sociálního klimatu
 • Předcházení všem formám rizikového chování
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Příprava a vyhodnocování účinnosti preventivních programů realizovaných školou
 • Metodická a poradenská podpora učitelů a rodičů
 • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními – PPP, SPC …

O činnosti vede ŠPP písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Pro svoji práci musí mít ŠPP souhlas se svou činností na škole od zákonných zástupců všech žáků školy. Souhlasy jsou udělovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro obecné působení ŠPP podepisují všichni zákonní zástupci žáků školy tzv. generální souhlas s činností. Generální souhlas se projednává jednou ročně na třídních schůzkách. Podpisem dokumentu rodiče souhlasí, aby pracovnice ŠPP působily na škole dle uvedené vyhlášky. Rozhodnou-li se rodiče, že souhlas nepodepíší, nemají pracovnice právo jejich dítěti své služby poskytovat.

Výchovná poradkyně a speciální pedagožky pro 1. stupeň:

 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické a psychologické péče;
 • vytyčuje hlavní problémy žáka, stanovuje individuální plán podpory;
 • pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými individuálně i skupinově v rámci běžného vyučování;
 • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty;
 • vyhodnocuje účinnost realizovaných intervenčních činností, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy;
 • radí a pomáhá učitelům při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů;
 • prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;
 • integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC;
 • spolupracuje s celým týmem Školního poradenského pracoviště (vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence);
 • diagnostikuje výukové a výchovné problémy žáků;
 • zjišťuje sociální klima ve třídě;
 • poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;
 • představuje efektivní techniky učení (pro žáky);
 • koordinuje preventivní aktivity ve třídě, programů pro třídy apod.;

Výchovná poradkyně 2. stupně:

 • poskytuje informace o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům
 • pomáhá pedagogickým pracovníkům při vyhledávání a sledování žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
 • koordinuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( spolupracuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, konzultace s rodiči a pracovníky poradenských zařízení)
 • vede databázi integrovaných žáků, eviduje pedagogicko-psychologická vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení
 • organizuje individuální porady se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole ve spolupráci s pedagogickými pracovníky
 • sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • nabízí poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, poskytuje poradenskou činnost pro rodiče i žáky
 • eviduje nabídku studia na středních školách
 • spolupracuje s Úřadem práce v Chomutově
 • zpracovává přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

Metodik prevence

Metodik prevence se zaměřuje na:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a cigaret), anabolik a medikamentů
 • netolismus (virtuální drogy) a gambling (patologické hráčství)
 • divácké násilí
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí.

Sociální pedagog

Hlavní činností sociálního pedagoga je práce s klimatem školy a klimatem třídy. Realizuje preventivní aktivity, jejichž cílem je zlepšování sociálních vztahů mezi žáky, klimatu školy a třídy (patří sem realizace adaptačních kurzů, projektových dnů atd.)

 • Poskytuje individuální pomoc a podporu žákům, kteří se nachází v tíživé situaci (např. nepříznivá situace v rodině, výchovné problémy, záškoláctví, užívání drog, agresivita, delikvence, ale také problémy se spolužáky, problémy se začleněním do kolektivu apod.)
 • Nedílnou součástí je úzká spolupráce s rodinou žáků potýkajících se s nepříznivou situací s cílem zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek žáka.
 • Sociální pedagog spolupracuje s učiteli, výchovnými poradci a metodiky prevence, kterým poskytuje pomoc a podporu související zejména s prevencí a řešením rizikového chování žáků.
 • Sociální pedagog propojuje spolupráci mezi všemi aktéry jako je škola, žák, rodina, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, PPP, spolupracuje také s neziskovými organizacemi atd., a to zejména pokud se projevuje u žáků rizikové chování a je potřeba pomoc s obtížnou rodinnou situací.

Další dokumenty