Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 bude žákům prvního stupně umožněna účast na vzdělávacích aktivitách ve škole. Účast žáků není povinná.

Docházka do školy je tedy dobrovolná, absence se počítat nebude. Pouze u žáků, které k docházce do školy přihlásíte, musíte v případě nepřítomnost žáka ve škole v den jeho nepřítomnosti sdělit důvod nepřítomnosti. Přihlásit žáka k účasti ve škole je nutné do 18. 5. 2020.

Předem upozorňujeme, že ZŠ mohou navštěvovat jen děti, jejichž zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, jímž potvrdí, že jejich dítě nevykazuje příznaky onemocnění. Rovněž tímto čestným prohlášením potvrdí, že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením zvážení docházky dítěte do ZŠ, pokud žijí ve společné domácnosti s osobou z rizikové skupiny (senioři, nemocné osoby…). Toto prohlášení žák odevzdá 25. 5. 2020 při vstupu do budovy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do školy umožněn.

Žákům s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování se doporučuje vzdělávání na dálku.

Zákonný zástupce, pokud jeho dítě nastoupí do školy 25. 5. 2020:

 • Doručí Návratku do školy do 18. 5. 2020 (Příloha č. 1)
 • Odevzdá Čestné prohlášení – dne 25. 5. 2020 při vstupu do školy (Příloha č. 2)

Návratku doručte do pondělí 18. 5. 2020 jedním ze způsobů:

O vytvoření jmenných seznamů skupin a případně dalších organizačních podrobnostech budete informováni v době od 20. 5. do 24. 5. 2020.

Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny, tedy od 8.00 do 11.40. Rozvrh hodin bude v kompetenci vyučující. Nebude vyučována tělesná výchova. Ranní družina nebude v provozu. V některých skupinách nebude probíhat výuka anglického jazyka.

Výuka bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem patnácti žáků. Rozdělení do skupin je plně v kompetenci ředitelky školy. Podle počtu přihlášených dané třídy a kvůli dodržení stanovených hygienických norem, žáky rozdělíme do skupin bez ohledu na to, jakou třídu navštěvují, a může se stát, že budou pod dohledem jiného pedagoga, než třídní učitelky (rozdělení podle času, kdy budou žáci chodit domů, podle počtu žáků třídy, vyučující je riziková skupina, zůstane na ošetřovném,…). V případě zvýšeného zájmu vzhledem ke kapacitě budov je možné, že některé skupiny žáků budou navštěvovat třídu ve Školní ulici.

Během pobytu ve škole musí žáci dodržovat následující hygienická pravidla:

 • dodržovat čas příchodu ke škole s rouškou na ústech
 •  v celém prostoru před školou musí žáci dodržovat rozestupy 2 m
 • vstup nebude volně otevřený, otevřen bude jen v době 7:45 – 8:00, v 11:50, 14:00, 15:00, 16:00
 • doprovodu žáků je vstup do budovy zakázán
 • po příchodu do třídy a po použití toalety provedou žáci ve třídě dezinfekci rukou
 • po celou dobu pohybu v prostorách školy je nezbytná rouška na ústech – roušku si smí žáci odložit do svého sáčku během výuky jen na pokyn vyučujícího. O nošení roušek ve skupině rozhodne pedagog dané skupiny. Do školy si žáci přinesou 2 roušky; každá rouška bude zvlášť uložena do igelitového sáčku.
 • každý žák ve třídě sedí sám v lavici, zasedací pořádek určí pedagog
 • při vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce
 • roušku si žák odloží až při vlastní konzumaci jídla a pití, a to do svého sáčku; po obědě opět roušku nasadí
 • stanovené skupiny žáků (15 dětí) se nesmí potkávat ani vzájemně slučovat během celého pobytu ve škole (budou po celou dobu jen v jedné třídě, není možný ani přestup ze skupiny do skupiny)
 • pokud žáci nebudou dodržovat přísná hygienická pravidla, je v pravomoci školy, pro porušení těchto pravidel, žáky z pobytu ve škole vyloučit.
 • odpolední blok – odpočinkový bude v době od 11:50 do maximálně 16:00 hodin v přítomnosti asistenta pedagoga či vychovatele. Je nutné dodržovat i nadále rozestupy. Děti si tedy budou na svých místech kreslit, číst, dívat na pohádku,…
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce žáka za účelem okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

I nadále bude pro žáky, kteří nenastoupí do školy, probíhat distanční výuka. Další podrobnosti k hygienickým opatřením a organizaci naleznete v dokumentu MŠMT (Příloha č. 3)

Školní jídelna

Školní jídelna bude v provozu od 25. 5. 2020 pouze pro žáky, kteří budou navštěvovat školu. Z provozních a hygienických důvodů nabízíme pouze polévku a jedno teplé jídlo. Ceny obědů zůstávají.

Upozorňuji, že vzhledem k tomu, že se se žáci ve skupinách nesmí měnit, je možné, že žák nebude moci do jídelny ihned po skončení vyučování. Jsme schopni zajistit stravování v 30 minutových intervalech souběžně pro 3 skupiny. Dozor nad žáky, než půjdou na oběd, zajistíme.

Platba za obědy bude probíhat jako při běžném provozu. Pokud jste měli zaplaceno již za březen, budou podle seznamu stravujících žáků převedeny peníze na květen, případně červen. Pokud nemá žák zaplaceno a má zájem o stravování, nahlásí zájem o stravování do 18. 5. 2020 a zaplatí stravné do 21. 5. 2020.

Mgr. V. Marková,
ředitelka školy