Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Školní družina

Vážení rodiče, přečtěte si prosím pečlivě celý Vnitřní řád školní družiny. Zde Vám nabízíme pouze výňatek.

Provoz školní družiny: pondělí – pátek

Ranní služba probíhá od 5.30 do 8.00, při děleném vyučování se prodlužuje do 9.00 h. Ráno mohou docházet i žáci 1. stupně, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny.

Odpolední služba začíná po skončení vyučování žáků a končí v 16.30 hod.

Přihlašování žáků do ŠD

K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní zápisový lístek. Sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny a uvedou náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si dítě ve ŠD a nebudou k zastižení).

Poplatek za školní družinu

 • 100,- Kč měsíčně
 • Platba: v družině paní vychovatelce

Vyzvedávání a propouštění žáků

 • po obědě
 • po vycházce 14.45–16.30 h

Propouštění dětí ze ŠD po telefonu není dovoleno!!!

Pokud dítě

 • které odchází samo a půjde domů mimo dobu uvedenou v zápisovém lístku a mimo dobu propuštění dětí,
 • které odchází v doprovodu a půjde samo,

vyplní rodiče písemný doklad, který obdrží ve ŠD. Uvedou datum, hodinu a svůj podpis.

Krizová situace

Pokud si žáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob v zápisovém lístku do 16.30 hod, spojí se vychovatelka telefonicky

 • s rodiči nebo zákonným zástupcem
 • s náhradním kontaktem uvedeném v zápisovém lístku

Obědy

Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zajišťují sami ve školní jídelně. Dbají na včasné zaplacení.

Spolupráce s rodiči

Rodiče se mohou denně informovat o chování dítěte, o plánovaném programu a jeho plnění, popř. sdělit své připomínky a náměty

 • přímo v družině
 • písemně zprávou v notýsku
 • na třídních schůzkách
 • telefonicky na čísle kanceláře školy: 474 331 000

 

Ke stažení