Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Informace, které se týkají nabídky oborů vzdělání, podmínek a průběhu přijímacího řízení na střední školy mohou žáci 9. ročníku, žáci vycházející z nižších ročníků i jejich rodiče získat od paní učitelky Olgy Hrudkové, poradkyně pro 2. stupeň.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně jsou ve středu od 13.30 do 14.30, případně kdykoli po domluvě s Mgr. Olgou Hrudkovou.

Žáci si mohou zapůjčit Atlas školství 2020/2021 v tištěné podobě (přehled škol v Ústeckém kraji). Informační letáky s nabídkou studijních i učebních oborů a informace k průběhu přijímacího řízení jsou vyvěšeny na nástěnce k volbě povolání v přízemí školní budovy. Informace je možno také vyhledat na portálu www.msmt.cz nebo www.atlasskolstvi.cz. Dalším zdrojem je informační systém ISA umístěný na www.infoabsolvent.cz (více informací). Obsahuje informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.

Dny otevřených dveří

Žáci i rodiče mohou využít Dny otevřený dveří v jednotlivých středních školách. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny v Atlasu školství.

Test profesní orientace

Nerozhodnutí žáci mohou využít nabídky Úřadu práce Chomutov a udělat si svůj test profesní orientace. Informace poskytne: Naděžda Grundová, tel. 950 118 411, e-mail: nadezda.grundova@uradprace.cz

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může pro první kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1. března 2021,v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020.

Přihlášku podává uchazeč přímo řediteli střední školy, o kterou má zájem. Přihlášky předá žákům výchovná poradkyně Mgr. Olga Hrudková. Žákům také vydá zápisové lístky. Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi stanovilo MŠMT ve školním roce 2020/2021 nové termíny přijímacích zkoušek.

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce