Zápis do prvních tříd proběhne dne 17. dubna 2024 od 14 do 17 hodin a dne 18. dubna 2024 od 14 do 17 hodin v budově prvního stupně v Beethovenově ulici.

Můžete využít rezervační systém Zápisy online, který bude spuštěn 1. dubna 2024. Zde se vám po vyplnění termínu, času, místnosti a následném odeslání vygeneruje na váš email potřebný formulář. Vytištěný, doplněný a podepsaný formulář přineste k zápisu. Nemáte-li možnost tisku, vytiskneme my. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, zaškrtněte políčko „Budeme pro dítě žádat odklad“

Vážení rodiče, jste na zápis srdečně se svými dětmi zváni. A jste zváni nejen na zápis. Můžete se v průběhu března a dubna do naší školy podívat, navštívit výuku, prohlédnout si školu, nechat si zodpovědět vaše otázky. Vaši individuální návštěvu si můžete domluvit na telefonním čísle 474 331 000. Těšíme se na vaši návštěvu.

Kritéria pro příjímání žáků

Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy do kapacitní možnosti základní školy (75 žáků).

 • Nejprve budou přijímáni žáci smístem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 6 města Chomutova.
 • Přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Chomutov, Školní 1480 sourozence.
 • Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod.

Organizace a průběh zápisu

 • Zákonný zástupce přijde se svým dítětem ve středu 17. nebo ve čtvrtek 18. dubna 2024 v době mezi 14. a 17. hodinou k zápisu do označených místností. Přítomnost dítěte není podle platného školského zákona nutná, ale škola ji považuje za žádoucí.
 • K zápisu se dostaví i  zákonný zástupce a to i v tom případě, pokud žádá odklad povinné školní docházky.
 • Zápis se bude skládat ze dvou částí:
  • formální část:  zákonný zástupce podá
   • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo
   • žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte
  • neformální část:  se souhlasem zákonného zástupce se uskuteční rozhovor učitelky s dítětem trvající nejvýše 20 minut. Jedná se o orientační posouzení školní připravenosti dítěte na plnění povinné školní docházky.
 • Zákonný zástupce u zápisu obdrží informace, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
 • Do třiceti dnů od zápisu vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole. Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu školy ve Školní ulici a na webových stránkách školy. Škola přijme při zápisu tolik dětí, aby nebyla překročena kapacita školy. Na vyžádání obdrží zákonný zástupce rozhodnutí také v písemné podobě. 
 • Jesliže Vaše dítě nebude ke vzdělávání na naši školu přijato, rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno doporučeně v písemné podobě.  

Co by rodiče měli s sebou přinést?

Zákonný zástupce přinese k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte! Bez těchto dokladů nemůže být zápis proveden.

Co škola nabízí novým žákům?

 • Možnost navštěvovat školní družinu, ranní provoz od 5.30, odpolední provoz do 16.30
 • Zkušené pedagogické pracovníky
 • Stravování ve školní jídelně
 • Zájmové činnosti
 • Péče o žáky se specifickými poruchami učení
 • Individuální přístup
 • Využití služeb výchovných poradců
 • Školy v přírodě, školní výlety, exkurze
 • Návštěvy divadel, kina
 • Účast žáků v různých vědomostních a kulturních soutěžích
 • Možnost bezplatného využívání sportovního areálu v době mimo vyučování
 • Soustavné proškolování pedagogických pracovníků
 • Příjemné prostředí
 • Zapojení do řady projektů
 • Minimální preventivní program
 • Spolupráci s městskou knihovnou

Co by mělo dítě před vstupem do školy umět?

 • Poznat základní barvy (červená, zelená, žlutá a černá)
 • Sebeobsluhu (rychlé oblékání a svlékání, zavazování tkaniček, jíst příborem, udržovat osobní hygienu…)
 • Orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod, za…)
 • Manipulovat s drobnými předměty (třídit je, vkládat, sestavovat apod.)
 • Samostatně a srozumitelně odpovídat na otázky kladené učitelkou
 • Správné držení tužky
 • Nakreslit základní obrázky (postava, dům, auto…)
 • Stříhat a lepit
 • Určovat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník…)

Žádáte pro dítě odklad školní docházky?

 • Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky v době zápisu doloží žádost o odklad a přiloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Do 30 dnů obdrží rodiče dopis ředitele školy o přijetí žádosti o odkladu.
 • Dále je třeba absolvovat vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně a u odborného lékaře (dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost…).
 • Po vyšetření přineste do školy výsledek šetření. Nejdéle do 31. května.
 • Po předložení všech výše uvedených náležitostí (žádost + vyšetření) vystaví ředitel školy doklad – „Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky“.
 • Teprve po tomto řízení je Vašemu dítěti odložen nástup do školy o 1 rok.
 • V následujícím školním roce se musí rodiče s dítětem, kterému byl proveden odklad školní docházky opět dostavit k zápisu.
 • V zájmu připravenosti na školní docházku doporučujeme v době odkladu školní docházky navštěvovat mateřskou školu nebo přípravnou třídu ZŠ.

Dokumenty ke stažení