Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Kodex žáka

 1. Do školy chodím včas, ve škole zdravím všechny dospělé.
 2. Do školy přicházím čistě a slušně oblečen.
 3. Do školy nevstupuji pod vlivem jakékoliv omamné látky (alkohol, drogy…) ani tyto látky nesmím ve škole užívat, nekouřím ve škole.
 4. Při pobytu ve školní budově se přezouvám a nenosím čepici.
 5. Chodím po pravé straně chodby i schodiště.
 6. O přestávkách neutíkám, nehoním se, mohl bych zranit sebe i spolužáky.
 7. O přestávce se zdržuji se pouze tam, kde mám právě vyučování, nepřebíhám do jiných prostor školy .
 8. Neotvírám okna a neobtěžuji lidi v okolí školy nevhodným chováním.
 9. Neubližuji spolužákům, nestrkám do nich, neponižuji je, neurážím je.
 10. Svým chováním neprovokuji spolužáky, nevyvolávám zbytečné konflikty.
 11. Klíče na krku nosím tak, abych s nimi nemohl nikoho zranit.
 12. Nedotýkám se (neosahávám) své spolužáky, nevedu vulgární řeči.
 13. Svým křikem neobtěžuji své okolí.
 14. Neničím majetek školy ani osobní věci jiných dětí.
 15. Neschovávám spolužákům jejich osobní věci.
 16. Najdu-li cizí věci (např. v lavici),  ihned je odevzdám učiteli.
 17. Chráním okolí školy, zachovávám zde pořádek,  nepíši a nekreslím po zdech školy.
 18. Při vyučovacích hodinách mám vždy vypnutý mobil.
 19. Ve školní budově nemluvím vulgárně.
 20. Plním pokyny zaměstnanců školy (učitelů, vychovatelek, uklízeček, kuchařek a dalších osob), nejsem k nim drzý, používám slova jako: promiňte, děkuji, prosím atp.; mluvím pravdu.
 21. Při vstupu do třídy během vyučování slušně zaklepu, pozdravím a po vyzvání učitele sdělím důvod příchodu.
 22. Při vstupu do kabinetu slušně zaklepu a čekám na příchod učitele.
 23. Ve školní jídelně nepředbíhám a chovám se slušně.
 24. Ve třídě, na chodbách a na WC udržuji čistotu a pořádek, odpadky házím do odpadkových košů, na WC neplýtvám hygienickým vybavením – je i pro ostatní žáky. Po mém odchodu ze třídy zůstává lavice i mé pracovní místo uklizené.
 25. Do žákovské knížky píši čitelně a jen to, co mi řekne učitel, známky nepřepisuji, žákovskou knížku mám čistě zabalenou bez nápisů a nálepek, nedělám z ní skladiště papírů.
 26. Ve škole nekouřím.