Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků školy,

ve smyslu § 167 zákona č. 561/2004 Sb. proběhnou volby do školské rady. Prováděcí pravidla se řídí Volebním řádem č. 602/2016, který vydala Rada statutárního Města Chomutova s účinností od 1. 1. 2017.

Složení školské rady:

 • 2 zástupci zákonných zástupců žáků školy (1. stupeň a 2. stupeň),
 • 2 zástupci z řad pedagogických pracovníků školy  (1. stupeň a 2. stupeň),
 • 2 zástupci zřizovatele školy, tj. Města Chomutova.

Školská rada se vyjadřuje:

 • k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává inspekční zprávy české školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Pokud máte zájem pracovat ve školské radě, sdělte tuto informaci třídnímu učiteli vašeho dítěte v termínu do 10. 6. 2024. Na základě vašeho zájmu bude vyhotovena kandidátní listina. Dále proběhnou volby do školské rady (informace o termínu voleb dostanete prostřednictvím Bakaláře). Po volbách proběhne vyhlášení výsledků a 2 zástupci žáků se stanou členy školské rady. Školská rada se schází 2 – 3 během kalendářního roku.

V Chomutově 5. 6. 2024                                                                          Ing. Dagmar Hrazdirová