Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212, 1. ledna 2019 – 31. prosince 2021

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách je realizovaný PedF UK a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti efektivní zpětné vazby.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při zavádění formativního hodnocení do výuky tak, aby docházelo ke zlepšení učení žáků. Za tímto účelem se tato škola stane jedním z 9 center kolegiální podpory, která budou sloužit jako místa setkávání učitelů z okolních škol.