• Termín jednotné přijímací zkoušky ke studiu na SŠ je:
  • 8. 6. 2020 pro žáky devátých ročníků (čtyřleté maturitní obory )
  • 9. 6. 2020 pro žáky sedmých ročníků (víceletá gymnázia)
 • Přijímací zkouška má dvě části:
  • test z českého jazyka s časovou dotací 70 minut
  • test z matematiky s časovou dotací 85 minut
 • Písemnou pozvánku dostane každý uchazeč poštou nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky a to od střední školy, kterou uvedl na přihlášce ke studiu na prvním místě.
 • Své přijetí stvrzuje uchazeč předáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyplněný zápisový lístek předá poštou nebo osobně na střední školu, na které se bude od září vzdělávat. Teprve tímto předáním je ukončeno přijímací řízení a uchazeč je přijat.
 • Uchazeč, který nebyl přijat ke studiu zvoleného studijního oboru, může do 3 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli střední školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Toto lze udělat jen v případě, pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení.
 • Náhradní termín konání přijímacího řízení je stanoven na 9. 6. 2020 a to pro uchazeče, kteří se řádně a včas omluvili a doložili omluvu závažným důvodem (např. hospitalizace, vážná nemoc, pobyt v zahraničí,…)

Přeji hodně štěstí všem našim žákům při přijímací zkoušce.

Vaše výchovná poradkyně Mgr. Olga Hrudková