Vážení rodiče, zákonní zástupci, od pondělí 1. března 2021 jsme připraveni se postarat o vaše děti do 10 let v budově v Beethovenově ulici v Chomutově. Služba je určena rodičům a zákonným zástupcům dětí ve věku dva až deset let, kteří pracují ve vybraných profesích:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností,
 • zaměstnanci a soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v jeho působnosti na území Ústeckého kraje,
 • zaměstnanci a státní zástupci Krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti na území Ústeckého kraje.

Zákonný zástupce doloží potvrzení od zaměstnavatele, že pracuje v rámci IZS. Pokud už dříve potvrzení odevzdal, není nutné potvrzení odevzdávat znovu.

 • Děti můžete přivádět do budovy v Beethovenově ulici (hlavní vchod z ulice) v době od 6.00 do 8.00. Jinak dle předchozí domluvy.
 • Péče o děti bude zajištěna v režimu připomínající školní družinu, tedy nebude probíhat výuka.
 • Odpoledne je možné dítě vyzvednout kdykoli. Jen upozorňuji, že v době od 12.00 do 14.30 mohou být děti na obědě a potom na vycházce.
 • Děti si vezmou s sebou roušku, boty na přezutí, psací potřeby a vhodné oblečení na činnosti v budově i venku.
 • Rodiče obdrží formulář, ve kterém vyplní potřebné informace (např. jméno a příjmení dítěte, telefonní číslo zákonného zástupce, jméno osoby, která si dítě bude vyzvedávat, předpokládaná doba pobytu).
 • V případě potřeby je samozřejmě možné se domluvit jinak.
 • Věříme, že v případě zdravotních problémů dítěte zajistíte péči o něj jiným způsobem.
 • V případě potřeby volejte: 603 433 790.

Stravování

Dopolední svačinu a pitný režim zajišťují rodiče. Oběd je zajištěn zdarma ve školní jídelně a v případě dlouhodobého pobytu zajišťujeme i odpolední svačinu v 15.30.

Vlasta Marková,
ředitelka školy