Vážení rodiče, zákonní zástupci, kteří jste nám svěřili své děti v rámci péče o děti pracovníků IZS, oznamuji, že péče o tyto děti na naší škole končí dne 9. dubna 2021. Dle pokynů MŠMT se o děti pracovníků IZS postarají základní i mateřské školy, které děti běžně navštěvují (kmenové školy). Sledujte jejich webové stránky. Děkujeme za vaši důvěru a přeji brzký návrat do běžného provozu.

Škola poskytne pouze dohled ve školní družně nad dětmi pracovníků IZS, které jsou zároveň žáky naší školy. Provoz družiny je od 6.00 do 16.30, a to jen ve dnech, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Nástup žáka do družiny je možný nejpozději do 8.00. Na tyto děti se vztahuje také povinnost testování. Děti mají nárok na stravování ve školní jídelně za úhradu jako při prezenční výuce. Nezapomeňte oběd objednat na www.strava.cz.

Pokud zákonný zástupce doložil potvrzení zaměstnavatele, že je pracovníkem vybraných profesí, nemusí již dokládat. Jedná se o tyto profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mgr. Vlasta Marková