Přítomnost žáků na prezenční výuce od 12. dubna 2021 je podmíněna účastí žáka na testování, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny. Testování probíhá tzv. samoodběrem, tj. žáci je provádí sami. U žáků 1.–3. ročníku je možná účast zákonného zástupce. Testování se netýká individuálních konzultací.

Testování se neprovádí u osob, které doloží:

  • Negativní výsledek testu RT-PCR nebo POC antigenního testu provedeném na odběrovém místě, ne starší než 48 hodin.
  • Absolvovaly z důvodů onemocnění COVID-19 izolaci a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

V případě pozitivního testu alespoň jednoho žáka bude tento žák (pondělí) nebo celá třída (čtvrtek) předán zákonným zástupcům. Prosím zákonné zástupce, aby aktualizovali ve spolupráci s třídními učiteli telefonní kontakty.

Důležité odkazy

Další informace k provozu škol